Lainsäädäntö

Tilastokeskuksen toiminta perustuu Tilastokeskuksesta annettuun lakiin sekä asetukseen. Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa Tilastokeskuksesta. Asetuksessa Tilastokeskuksesta säädetään puolestaan Tilastokeskuksen organisaatiosta ja asioiden käsittelystä.

Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaa valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Laki Tilastokeskuksesta

Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa Tilastokeskuksesta (Finlex). Sen mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

Asetus Tilastokeskuksesta

Asetuksessa Tilastokeskuksesta (Finlex) säädetään muun muassa Tilastokeskuksen organisaatiosta, asioiden käsittelystä, pääjohtajalle ja johtajille asetetuista kelpoisuusvaatimuksista sekä henkilöstön ottamisesta palvelussuhteeseen.

Asetuksen mukaan Tilastokeskusta johtaa pääjohtaja. Muu organisaatio kuvataan Tilastokeskuksen pääjohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä (pdf). Pääjohtajan päätettäviksi kuuluvat asiat on lueteltu asetuksessa. Tilastokeskuksen työjärjestyksessä ja taloussäännössä on lueteltu asiat, jotka on siirretty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Tilastokeskuksen pääjohtajan nimittää valtioneuvosto, toimintayksikön johtajan ja muun henkilöstön pääjohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.