Uutisia 5.7.2023

Hyvinvointialueilta saatavana jo uutta tilastotietoa, aineisto täydentyy vaiheittain 

Hyvinvointialueita sekä hyvinvointiyhtymiä on tilastoitu nyt ensimmäistä kertaa käyttäen uutta aineistoa. Uudistuksella on ollut laajat vaikutukset etenkin talous- ja työmarkkinatilastoihin.   


Kansantalouden tilinpidossa tuoretta tietoa hyvinvointialuehallinnosta  

Kansantalouden tilinpidossa hyvinvointialueiden taloustietoja ei julkaista yksikkökohtaisesti, vaan tilastointia tehdään kansantalouden menetelmin hyvinvointialuehallinto yhteensä -tasolla. Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain ja kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoissa on jo julkaistu erikseen tiedot hyvinvointialuehallinnosta ja muusta paikallishallinnosta. Kaikissa kansantalouden tilinpidon tilastoissa erittelyä ei ole tehty näin tarkalle tasolle, vaan kunnat ja hyvinvointialueet sisältyvät paikallishallintoon.

Tieto&Trendit-blogissa on kuvattu tarkemmin, miten hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vaikuttaa kansantalouden tilinpidon tilastointiin.   

Hyvinvointialueet ja -yhtymät raportoivat taloustiedot Valtiokonttorille tämän vuoden alusta alkaen, ja Tilastokeskus on näiden tietojen käyttäjä. Vuosilta 2021 ja 2022 hyvinvointialueet ovat raportoineet taloustietonsa Tilastokeskukselle, ja julkaisimme nämä raportoidut tiedot erillisessä tietokannassa. Tietokanta sisältää hyvinvointialueiden tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden tietoja.   
 

Työmarkkinatietoihin merkittävimmät uudistukset vuonna 2024

Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoissa hyvinvointialuehallinnon organisaatiot tulivat vuoden alusta alkaen tiedonkeruiden ja tilastoinnin piiriin. Keväällä 2023 avoimet työpaikat- ja työvoimakustannusindeksi-tilastoissa tiedonkeruut laajentuivat hyvinvointialueille, mutta tilastojen julkaisutaso on paikallishallinto eli hyvinvointialuehallinnon tietoja ei julkaista eriteltynä.  

Tilastokeskuksella on käytössään tulorekisteriin ilmoitetut palkka- ja palkkiotulot. Rekisteristä tuotetaan syksyn 2023 kuluessa tietoa hyvinvointialueille siirtyneiden palkansaajien määristä ja ansioista.   

Tulorekisterin tiedoista ei kuitenkaan vielä saada tuotettua paikallishallinnon palkat -tilastoa. Tätä varten kuntasektorin palkkatiedustelu laajenee hyvinvointialueille marraskuusta 2023 alkaen, ja Tilastokeskus julkistaa hyvinvointialuehallinnon palkkatietoja keväällä 2024. Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkatietoja tullaan julkaisemaan eriteltynä tulevassa paikallishallinnon palkat -tilastossa.    

Hyvinvointialueilta kerättyjä palkkatietoja käytetään myös muiden tilastojen kuten palkkarakennetilaston ja ansiotasoindeksin muodostamiseen. Suurimmat työmarkkinatilastojen muutokset koskevatkin ansiotasoindeksin tietoja. Vuonna 2024 on tarkoitus muodostaa omat indeksit hyvinvointialuehallinnolle ja kuntasektorille sekä koko paikallishallinnolle. 

 

Hyvinvointialueita voi tarkastella jo monipuolisesti eri tilastoissa 

Hyvinvointialueluokitus astui voimaan viime vuoden alussa. Luokituksen käyttöönoton myötä Tilastokeskuksen hyvinvointialueita kuvaavat tilastotiedot laajenivat kattamaan talouden ja työmarkkinoiden lisäksi monipuolisesti erilaisia väestötietoja, aluetilinpitoa, asumista ja rakentamista, koulutusta, tieliikennetilastoja sekä työmarkkina- ja yritystilastoja.    

Yhdistämällä tietoja kahdesta eri väestötilastosta, väestörakenne ja väestöennuste, voidaan esimerkiksi tarkastella 80 vuotta täyttäneiden prosenttiosuuden aikasarja- ja ennustetietoja. Aikasarjatietoa hyvinvointialueittain on saatavilla 1970-luvulta lähtien, ja ennustetietoa vuoteen 2040 saakka.  

Esimerkkikuvioon on valittu kaksi hyvinvointialuetta, joissa 80 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus oli korkein vuonna 2022, ja kaksi hyvinvointialuetta, joissa se oli matalin, sekä lisäksi koko maan tiedot. Vuosien 2030 ja 2040 tiedot ovat ennusteita.  
Kuviossa esitetään 80 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus vuonna 2022 neljällä hyvinvointialueella sekä koko maan tiedot. Etelä-Savon hyvinvointialueella 80 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus oli 8,7 prosenttia ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueella 7,8 prosenttia. Koko maassa osuus oli 5,9 prosenttia. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 80 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus oli 4,4 prosenttia ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 3,7 prosenttia.
    
  
Aluetietoa julkaisevasta tilastosta riippuen tietokantataulusta voi valita alueluokitukseksi hyvinvointialueiden lisäksi lukuisia eri alueluokituksia, kuten esimerkiksi kunnat, maakunnat, seutukunnat ja aluehallintovirastot.  

  
Lisätietoa:
Hankepäällikkö Paula Strann p. 029 551 3802, paula.strann@stat.fi